Usługi

USŁUGI PODSTAWOWE:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 • prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów i innych uproszczonych ewidencji podatkowych,
 • opracowanie zasad polityki rachunkowości wraz z zakładowym planem kont i jego wdrożenie,
 • sporządzanie planów amortyzacji oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych
  i prawnych,
 • pełna obsługa kadrowo-płacowa , m.in.:

           - prowadzenie akt osobowych pracowników,
           - prowadzenie wymaganych prawem ewidencji pracowniczych, w tym: czasu pracy, urlopów, wynagrodzeń,
           - sporządzanie umów o pracę, umów cywilnoprawnych, świadectw pracy i innych niezbędnych dokumentów pracowniczych,  
           - prowadzenie rozliczeń w zakresie ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych wraz ze sporządzaniem pełnej
             dokumentacji w tym zakresie,
           - współpraca ze specjalistą ds BHP.


USŁUGI DODATKOWE:

 • Doradztwo biznesowe,
 • sporządzanie sprawozdań i raportów finansowych zgodnie z oczekiwaniami Klientów na potrzeby banków i innych instytucji,

 • prowadzenie nadzoru nad personelem księgowym w firmie Klienta, przejmując w ten sposób odpowiedzialność zgodną z zakresem funkcji Głównego Księgowego firmy,

 • weryfikacja ksiąg rachunkowych,

 • przygotowanie formalne i merytoryczne biznesplanów,

 • przygotowanie wniosków o dotacje dla pracodawców do Urzędu Pracy / staże, dofinansowanie stanowisk pracy,

 • przygotowanie wniosków dla osób rozpoczynających działalność o dotacje z Urzędu Pracy,

 • pomoc przy rejestracji spółek i  indywidualnych działalności gospodarczych,

 • przygotowanie dokumentacji na potrzeby banków i instytucji leasingowych,

 • pomoc w bieżącym zarządzaniu firmą m.in: dostarczenie wymaganych przelewów do banku, administracja biurem,

 • sporządzanie sprawozdań statystycznych,

 • rozliczenie roczne osób fizycznych PIT.

 •  doradztwo ekonomiczne i gospodarcze 


W przypadku klientów już działających a nowo pozyskanych przeprowadzamy audyt za okres ostatniego roku, badając poprawność prowadzenia ksiąg rachunkowych.